هاست لینوکس سی پنل آلمان

تمامی پکیج ها دارای SSL رایگان می باشند.

پلن اول

20,000 تومان
ماهانه

 • 256 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن دوم

25,000 تومان
ماهانه

 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن سوم

30,000 تومان
ماهانه

 • 1024 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن چهارم

60,000 تومان
ماهانه

 • 2048 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن پنجم

90,000 تومان
ماهانه

 • 3072 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن ششم

120,000 تومان
ماهانه

 • 4096 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن هفتم

150,000 تومان
ماهانه

 • 5120 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن هشتم

180,000 تومان
ماهانه

 • 6144 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن نهم

210,000 تومان
ماهانه

 • 7168 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه