هاست لینوکس سی پنل آلمان

تمامی پکیج ها دارای SSL رایگان می باشند.

پلن اول

18,000 تومان
ماهانه

 • 256 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن دوم

22,000 تومان
ماهانه

 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن سوم

30,000 تومان
ماهانه

 • 1024 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن چهارم

55,000 تومان
ماهانه

 • 2048 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن پنجم

44,000 تومان
ماهانه

 • 3072 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن ششم

51,000 تومان
ماهانه

 • 4096 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن هفتم

55,000 تومان
ماهانه

 • 5120 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن هشتم

61,000 تومان
ماهانه

 • 6144 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه

پلن نهم

70,000 تومان
ماهانه

 • 7168 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه