ارائه خدمات میزبانی وب و دامنه

پلن اول

11,000 تومان/mo
 • فضا 256 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن دوم

15,000 تومان/mo
 • فضا 512 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن سوم

18,000 تومان/mo
 • فضا 1024 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن چهارم

26,000 تومان/mo
 • فضا 2048 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن پنجم

37,000 تومان/mo
 • فضا 3072 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن ششم

44,000 تومان/mo
 • فضا 4096 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن هفتم

48,000 تومان/mo
 • فضا 5120 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن هشتم

54,000 تومان/mo
 • فضا 6144 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن نهم

62,000 تومان/mo
 • فضا 7168 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان