ارائه خدمات میزبانی وب و دامنه

پلن اول 256 مگ

9,000 تومان/m
 • فضا 256 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن دوم 512 مگ

12,000 تومان/m
 • فضا 512 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن سوم 1 گیگ

15,000 تومان/m
 • فضا 1024 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن چهارم 2 گیگ

21,000 تومان/m
 • فضا 2048 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن پنجم 3 گیگ

30,000 تومان/m
 • فضا 3072 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن ششم 4 گیگ

35,000 تومان/m
 • فضا 4096 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن هفتم 5 گیگ

46,000 تومان/m
 • فضا 5120 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان

پلن هشتم 7 گیگ

58,000 تومان/m
 • فضا 7168 مگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • ساب دامنه نامحدود
 • ادان دامنه ندارد

دارای SSL رایگان