کارت خرید

هاست لینوکس سی پنل آلمان

پلن اول

دارای SSL رایگان

 • 256 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه
پلن دوم

دارای SSL رایگان

 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه
پلن سوم

دارای SSL رایگان

 • 1024 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه
پلن چهارم

دارای SSL رایگان

 • 2048 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه
پلن پنجم

دارای SSL رایگان

 • 3072 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه
پلن ششم

دارای SSL رایگان

 • 4096 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه
پلن هفتم

دارای SSL رایگان

 • 5120 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه
پلن هشتم

دارای SSL رایگان

 • 6144 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه
پلن نهم

دارای SSL رایگان

 • 7168 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود ساب دامنه
 • ندارد ادان دامنه